ElectrA - Plannen van een Teleconsult

 

wat en waarom van teleconsults

Onze arbeidsartsen en -verpleegkundigen hebben de voorbije weken ervaren dat de nood aan correcte psychosociale en medische ondersteuning zeer groot is. Om de continuïteit maximaal te bewaren, pasten we ons dienstenaanbod aan. Dankzij (tele)consultaties konden we de connectie met werkgevers en werknemers behouden en hun weerbaarheid blijven ondersteunen.

We willen die ervaring nu gebruiken om vanaf 20 april de verplichte periodieke medische onderzoeken te hervatten.

Tijdig een versnelling hoger

Zodra de quarantainemaatregelen ten gevolge van de coronacrisis worden opgeheven, zal het ook voor uw organisatie alle hens aan dek zijn. Ook het volume aan - wettelijk verplichte - medische onderzoeken zal zich opstapelen. Door maximaal in te zetten op teleconsultaties kunnen we zoveel mogelijk werknemers de kans geven om onze gezondheidsexperts op een veilige en kwaliteitsvolle manier te raadplegen. Deze innovatieve procedure vermijdt dat sluimerende medische of psychosociale bezorgdheden bij uw werknemers straks een efficiënte heropstart hypothekeren.

Een onderbouwde,  vooruitziende aanpak

We stellen in eerste instantie voor om de geplande medische onderzoeken, die vanaf 20 april reeds voorzien waren, te laten plaatsvinden via teleconsultatie. Daarvoor hoeft u geen bijkomende stappen te ondernemen. Onze klantendienst zal u hierover verder inlichten. Werkgevers die onderzoeken voor dit najaar vervroegd willen laten uitvoeren, kunnen onze klantendienst contacteren. Op die manier kunnen we wellicht helpen om u in de komende drukke periode wat te ontzorgen en tegelijk de inzetbaarheid van uw werknemers te versterken. Als u dat wenst of indien uw arbeidsarts dat nodig acht, zijn ook fysieke consulten nog steeds mogelijk. Uiteraard passen we in dat geval maximaal de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen toe die de overheid voorschrijft. 

Dankzij deze innovatieve aanpak bereiden we ons voor op de uitdagingen die ons na de coronacrisis staan te wachten. En dit op een veilige en efficiënte manier. Laten we er vandaag samen voor zorgen dat morgen iedereen energiek en weerbaar klaarstaat!

Een Teleconsult is een speciaal consult, waarbij de werknemer niet fysiek op afspraak dient te komen, maar door IDEWE zal worden gecontacteerd voor een telefonisch consult. Het dient te worden benadrukt dat een Teleconsult niet zomaar een gesprek is maar wel - net zoals een Fysiek consult - een volwaardig consult is. Daarom zullen ook enkel de afspraaktypes die geschikt zijn voor een Teleconsult hiervoor in aanmerking komen.

Concreet betekent dit dat voor een Teleconsult:

 • u als planner een goede indicatie dient te hebben dat een tijdslot een Teleconsult-tijdslot is
 • u enkel de afspraaktypes kan selecteren die in aanmerking komen voor een Teleconsult en de werknemer ook kan uitnodigen via een voor Teleconsult aangepaste uitnodigingstemplate.
 • IDEWE bijkomende informatie dient te hebben over hoe wij de werknemer dienen te contacteren

 

Hoe herken je een Teleconsult-tijdslot?

In het overzicht van de tijdslots staat vòòr het tijdslot een icoontje 'TC'

  

 

welke gezondheidsbeoordelingen komen niet in aanmerking voor een Teleconsult?

De volgende gezondheidsbeoordelingen komen niet in aanmerking voor een Teleconsult, aangezien de fysieke aanwezigheid van de werknemer noodzakelijk is:

 • aanwervingsonderzoeken
 • medisch onderzoek jobstudenten
 • onderzoeken voor certificatieattesten (wegverkeer, spoor, zee- en binnenvaart, offshore, levensmiddenhygiëne, ioniserende stralen klasse 1)
 • voortgezet gezondheidstoezicht

 

HOE PLAN JE EEN TELECONSULT?

Plannen gebeurt gewoon zoals bij Fysieke tijdslots, maar je moet wel nog een Contactnummer Teleconsult invullen. Dit is het nummer waarop de werknemer zal worden gecontacteerd.

 • Je ziet - zoals in het overzicht van tijdslots - aan het icoontje 'TC' dat het gaat om een Teleconsult-tijdslot
 •  Er is een bijkomend veld 'Contactnr teleconsult' .
  • dit is een verplicht veld aangezien wij zonder dit nummer de werknemer niet kunnen contacteren. Als dit contactnummer ontbreekt krijg je een foutmelding en worden de werknemers niet gepland.
  • je kan er kiezen tussen de reeds bij ons gekende telefoonnummers of zelf een ander nummer invullen

 

Hoe wijzig je het contactnummer van een teleconsult?

Open het tijdslot via het editeer-icoontje 

en vul het gewenste contactnummer in.

 

Hoe maak je een uitnodiging voor een Teleconsult?

Uitnodigen voor een Teleconsult kan je - net zoals voor een Fysiek consult - via een brief of mail. Voor een Fysiek consult kan je je eigen templates opladen. Voor een Teleconsult gebruiken wij voorlopig gestandaardiseerde templates. Er is een template ter beschikking per taal (NL, FR, ENG). In een latere fase zal je ook voor Teleconsults je eigen template kunnen opladen.

Het uitnodigen verloopt nagenoeg hetzelfde als bij een Fysiek consult:

 • selecteer de uit te nodigen werknemer(s) en klik op 'Nodig uit'.
 • kies daarna het uitnodigingstype ('Individueel', 'Mail') en
 • kies een Teleconsult-template in de gewenste taal

 

wat als een tijdslot voor een Fysiek consult wordt omgevormd naar een tijdslot voor teleconsult en er was al een werknemer op gepland?

 • probeer zoveel mogelijk deze planning aan te houden en de werknemer op het tijdslot te laten staan.
 • open het tijdslot en vul het Contactnummer Teleconsult in.
 • verwittig de werknemer. Je kan dit desgewenst doen via de uitnodigingstemplate Teleconsult in ElectrA.

 

Verdere aandachtspunten

Plaats (van de afspraak)

Een Fysiek tijdslot heeft steeds een plaats waar de afspraak doorgaat. Indien er in je bedrijf  meerdere plaatsen zijn kan je in de linkermarge filteren op Plaats. Een Teleconsult heeft uiteraard geen echte Plaats.

 Dit betekent dat - wanneer je zou filteren op een bepaalde Plaats -  je de Teleconsults zal wegfilteren aangezien zij geen echte Plaats hebben.

Hou hiermee dus rekening! Filter de Plaats in de linkermarge dus best op 'Alle'. Daarna kan je nog via de kolomhoofdingen sorteren op Plaats.

Maak duidelijke afspraken met je werknemers

 Een Teleconsult betekent voor de werknemer dat hij/zij omstreeks het afgesproken uur zal worden gecontacteerd. Tijdens het consult zal vertrouwelijke gezondheidsinformatie met de werknemer worden besproken.

Enkele tips

 • spreek goed op voorhand met de werknemers af waar zij zich moeten bevinden voor het Teleconsult. Je kan bijvoorbeeld een lokaal voorzien waar de werknemer zich kan terugtrekken zonder gestoord te worden.
 • spreek ook met de werknemers af dat zij zich op het tijdstip van het Teleconsult op de voorziene plaats moeten bevinden. Een Teleconsult heeft immers - net als een Fysiek consult - een voorziene tijdsduur, die dient te worden gerespecteerd om de planning voor de andere werknemers niet in de war te sturen. Indien IDEWE de werknemer op het tijdstip van het consult zou opbellen en hij/zij zou zich dan nog naar de voorziene plaats moeten begeven zou er kostbare tijd worden verloren, met onvermijdelijk een enorm kwaliteitsverlies.