Elektronische uitwisseling van personeelsgegevens met IDEWE

 

Via onze onlinemodules MyIDEWE en ElectrA kan je als werkgever de personeelsgegevens van je medewerkers beheren.

Daarnaast kunnen we deze gegevens ook via een elektronische gegevensuitwisseling updaten. Je bezorgt ons dan op geregelde tijdstippen een bestand met de gegevens van je medewerkers. Hieronder vind je de beschrijving van het aan te leveren bestand.

 

Afspraken

Werknemers

 • Alle werknemers die de laatste 12 maanden in dienst zijn geweest.
 • Vermelding van uitdienstdatum bij de afgevloeide werknemers.
 • Belangrijk: elke werknemer mag slechts één keer in het bestand voorkomen !! (dus geen twee lijnen met dezelfde werknemer)

Formaat

 • Het formaat van het bestand mag een Microsoft Excel of een tekstbestand (tabs met scheidingstekens in formaat UTF-8) zijn. Indien gewenst mag je het bestand opslaan in een zipbestand.
 • Datumformaten: DD/MM/JJJJ of DD-MM-JJJJ
  Belangrijk: gebruik altijd een scheidingsteken!

 

De onderstaande tabel toont de voorkeurformaten. Eigen omschrijvingen, coderingen en formaten van de klant kunnen in onderlinge afspraak door IDEWE worden omgezet naar de door IDEWE gevraagde gegevens en formaten.

Enkele voorbeelden:

 • ‘WERKGEVER’: naam van de klant kan door IDEWE worden vertaald naar het IDEWE-aansluitingsnummer.
 • 'GESLACHT’: de eigen codering ‘1’ kan door IDEWE worden vertaald naar ‘M’

 

Gegevens van de werknemers

 

    Identificatie- en tewerkstellingsgegevens van de werknemer

    Inactiviteitsgegevens van de werknemer

    Contactgegevens van de werknemer

 

Identificatie- en tewerkstellingsgegevens van de werknemer

Verplicht

Veld ?

Benaming Veld

Betekenis veld

Waarom heeft IDEWE deze gegevens nodig?

Formaat veld

Verplicht

Werkgever

Het aansluitingsnummer bij IDEWE (vb 821675-3)

 

 

7 karakters

Optioneel

Personeelsnr

Eigen, unieke interne personeelsnummer bij de werkgever. Hetzelfde personeelsnummer mag niet identiek zijn bij verschillende personen van hetzelfde aansluitingsnummer. Het personeelsnummer wordt door IDEWE gebruikt voor de unieke identificatie van de werknemer om bij het opladen van het toegezonden bestand te controleren of deze werknemer al aanwezig is in de IDEWE-databank.

 

 

Vrij veld (max.  11 tekens)

Verplicht

INSZ

Individueel Nummer Sociale Zekerheid (Rijksregisternummer of Bis-nummer)

Het INSZ wordt door IDEWE gebruikt voor de unieke identificatie van de werknemer:

 • om bij het opladen van het toegezonden werknemersbestand te controleren of deze werknemer al aanwezig is in de IDEWE-databank en zo dubbels te vermijden
 • om over de werknemer te communiceren met behandelende artsen, labo’s, mutualiteiten, overheid ...

11 karakters

Verplicht

Naam

 

 

30 karakters

Verplicht

Voornaam

 

 

30 karakters

Verplicht

Functie

Benaming van de functie van de werknemer. Indien met IDEWE een gestandaardiseerde benaming van de functie werd overeengekomen wordt deze benaming gebruikt.

 

255 karakters

Verplicht

Geslacht

 

 

M/V

1/2
Man/Vrouw

Mannelijk/Vrouwelijk

Verplicht

Regime

A = AMBTENAAR

B = BEDIENDE

J = JOBSTUDENT

V = VRIJWILLIGER

S = STAGIAIR

X = FLEXI JOB

Andere statuten

C               PWA/DIENSTENCHEQUES

T             TRI

Z             ZELFSTANDIGE

P             PATROON

O            Individuele BeroepsOpleiding (IBO)

L             LEERCONTRACT

I              INTERIM

D            DERDE

G             GELEGENHEIDSWERKER

M            WZT (Werk- en Zorgtrajecten)

 

1 karakter

Verplicht

Geboortedatum

 

 

DD/MM/JJJJ

DD-MM-JJJJ

Verplicht

Taal

N = Nederlands

F = Frans

E = Engels

D = Duits

A = Andere

 

1 karakter

Verplicht

Indienst

Datum in dienst

 

DD/MM/JJJJ

DD-MM-JJJJ

Verplicht

Uitdienst

Effectieve uitdiensttredingsdatum

Schorsingen zijn GEEN uitdiensttreding en kunnen worden vermeld in de rubrieken INACTIEF (zie hieronder)

 

DD/MM/JJJJ

DD-MM-JJJJ

Volgens afspraak met IDEWE

Onderzoekscentrum

Medisch Onderzoekscentrum bij IDEWE.

Indien deze rubriek niet is ingevuld wordt standaard het Medisch Centrum van het werkgeversdossier opgeladen.

Elke werknemer wordt aan een Medisch Centrum toegewezen. Dit is van belang voor: 

 • het oproepen van de werknemer voor een gezondheidsbeoordeling
 • de capaciteitsplanning van het aantal onderzoeksdagen per onderzoekscentrum

4 cijfers

Volgens afspraak met IDEWE

Afdeling

Deze rubriek is enkel verplicht in werkgeversdossiers waarin met IDEWE werd overeengekomen dat de werknemers in afdelingen worden onderverdeeld. IDEWE creëert dan afdelingen.

 

Volgens afspraak met IDEWE:  IDEWE-afdelingsnummer of eigen benaming afdelingsnummer of -naam bij de klant.

Volgens afspraak met IDEWE

Preventieprofiel

De exacte naam van het preventieprofiel

Aan de hand van het preventieprofiel bepaalt IDEWE de beroepsrisico’s, wanneer de werknemer op gezondheidsbeoordeling moet komen, persoonlijke beschermingsmiddelen en preventieve maatregelen.

255 karakters

naar boven

 

Inactiviteitsgegevens van de werknemer

Verplicht

Veld ?

Benaming Veld

Betekenis veld

Waarom heeft IDEWE deze gegevens nodig?

Formaat veld

Verplicht

Startdatum_inactiviteit

Startdatum van een ononderbroken volledige inactiviteitsperiode, dus geen deeltijdse inactiviteit waarbij de werknemer ook nog deeltijds aan het werk is.

De inactiviteitsperiode wordt onderbroken wanneer de werknemer effectief het werk hervat, tenzij de werknemer binnen de eerste veertien dagen van deze werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt. In dat geval wordt deze termijn geacht niet onderbroken te zijn.

Het is belangrijk dat IDEWE op de hoogte is van de inactiviteitsperiodes van de werknemer. Niet enkel is dit een bron van informatie voor het medisch team, maar hierdoor wordt ook vermeden dat de inactieve werknemer wordt uitgenodigd voor een periodieke gezondheidsbeoordeling.

Bovendien heeft een lange periode van inactiviteit een invloed op de jaarbijdrage voor deze werknemer.

DD/MM/JJJJ

DD-MM-JJJJ

Verplicht

Einddatum_inactiviteit

 

 

DD/MM/JJJJ

DD-MM-JJJJ

(Leeg = niet gekend)

Verplicht

Inactiviteitsmelding

De inactiviteitsmelding krijgt waarde 'Y' (=JA) als de werknemer arbeidsongeschikt is door:

 • Ziekte (beroeps- en privé)
 • Ongeval (arbeids- en privé)

De inactiviteitsmelding krijgt waarde 'N' (=NEE) als de werknemer inactief is door andere redenen dan de bovenvermelde.

De externe preventiedienst is verplicht om bij een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van minstens vier weken de werknemer te informeren over de mogelijkheden bij werkhervatting.

Het veld ‘Inactiviteitsmelding’ dient om een onderscheid te kunnen maken tussen inactiviteiten wegens ziekte of ongeval en de andere inactiviteiten, zodat IDEWE weet of de inactieve werknemer al dan niet moet worden gecontacteerd.

Y/N

(Leeg = 'N')
 

naar boven

 

Contactgegevens van de werknemer

Verplicht

Veld ?

Benaming Veld

Betekenis veld

Waarom heeft IDEWE deze gegevens nodig?

Formaat veld

Verplicht

Thuisadres_Straat

 

Om te kunnen voldoen aan onze informatieverplichting bij een arbeidsongeschiktheid van minstens 4 weken heeft IDEWE minimaal de thuisadresgegevens van de werknemer nodig.

Deze adresgegevens kunnen wanneer nodig ook worden gebruikt in onze applicaties (bijvoorbeeld om de werknemer via brief uit te nodigen voor een gezondheidsbeoordeling).

25 karakters

Verplicht

Thuisadres_Huisnr

 

Zie ‘Thuisadres Straat’

8 karakters

Verplicht

Thuisadres_Busnr

 

Zie ‘Thuisadres Straat’

8 karakters

Verplicht

Thuisadres_Postcode

 

Zie ‘Thuisadres Straat’

6 karakters

Verplicht

Thuisadres_Gemeente

 

Zie ‘Thuisadres Straat’

25 karakters

Verplicht

Thuisadres_Land

 

Zie ‘Thuisadres Straat’

20 karakters

Aanbevolen

Privé-mailadres

 

Om IDEWE toe te laten om de arbeidsongeschikte werknemer te contacteren dient de werkgever aan IDEWE al de nodige contactgegevens van de werknemer te bezorgen. De Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) adviseert op zijn website om ook het privé e-mailadres  te bezorgen.

254 karakters

Aanbevolen

Privé-GSMnr

 

Zie ‘Privé-mailadres’.

Belangrijk"Indien IDEWE beschikt over het privé-GSMnr, dan zal dit ook worden gebruikt om de werknemer via SMS te contacteren voor een herinnering aan zijn/haar geplande gezondheidsbeoordeling en het invullen van de hieraan gekoppelde medische vragenlijst.

E.164 FORMAT = +XXX XX XX XX XX

Aanbevolen Werkadres_Straat     25 karakters
Aanbevolen Werkadres_Huisnr     8 karakters
Aanbevolen Werkadres_Busnr     8 karakters
Aanbevolen Werkadres_Postcode     6 karakters
Aanbevolen Werkadres_Gemeente     25 karakters
Aanbevolen Werkadres_Land     20 karakters
Aanbevolen Werk-mailadres     254 karakters
Aanbevolen Werk-GSMnr     E.164 FORMAT = +XXX XX XX XX XX

naar boven